Упитни језици

Релациони упитни језици су засновани на релационој алгебри или релационом рачуну, али поседују знатно веће могућности за израчунавање општих радњи над релацијама базе.

Начин формулације је прилагођен широком кругу корисника базе података, а посебно онима са ограниченим знањем из математике и програмирања.

Језици за комуникацију са базом података се могу класификовати на језике:

  • изграђене на моделу релационог рачуна
  • добијене надоградњом језика опште намене
  • засноване на релационој алгебри
  • SQL – олике, који укључују конструкцију како релационе алгебре, тако и релационог рачуна.

Сви језици ове класе су скуповно оријентисани, у великој мери непроцедурални и омогућују задавање онога што се жели добити, без прецизног навођења како  ће се  жељени резултат добити. Највећи број упитних језика осамдесетих година двадесетог века заснован је на SQL језику.

О овом језику може се видети на Интернет страни:

http://www.forum.ftn.uns.ac.rs/index.php?act=attach&type=post&id=5


Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.